งานเภสัชกรรมผู้ป่วยใน

ที่ตั้ง: 
อาคารผู้ป่วยนอก ชั้น G
เบอร์โทรศัพท์: 
02 - 4198572
หน้าที่รับผิดชอบ: 
รับผิดชอบ กำกับดูแล และติดตามประเมินผลงานด้านการบริการจ่ายยาของผู้ป่วยใน