งานผลิตยาปราศจากเชื้อ

ที่ตั้ง: 
อาคารเภสัชกรรม ชั้น 4
หน้าที่รับผิดชอบ: 
ควบคุมปริมาณการผลิต การจัดซื้อน้ำเกลือและยาปราศเชื้ออื่นๆ รวมทั้งการจัดจ่ายควบคุมการใช้วัตถุดิบ เครื่องมือ และอุปกรณ์การผลิต ควบคุมดูแลและบำรุงรักษาเครื่องจักร เครื่องมือ เครื่องใช้ต่างๆ วิจัยและพัฒนาตำรับยาปราศจากเชื้อ