งานผลิตยาทั่วไป

ที่ตั้ง: 
อาคารเภสัชกรรม ชั้น 3
เบอร์โทรศัพท์: 
02 - 4198582
หน้าที่รับผิดชอบ: 
รับผิดชอบ กำกับ ดูแล และติดตามประเมินผลงานด้านการผลิตยาเพื่อสำรองยาให้กับห้องยาต่างๆ กำกับดูแลระบบการขนส่งยาให้กับหอผู้ป่วยต่างๆ รวมถึงการวิจัยและการพัฒนายาตำรับใหม่ๆ