งานธุรการและสนับสนุน

ที่ตั้ง: 
อาคารเภสัชกรรม ชั้น 2
เบอร์โทรศัพท์: 
02 - 4198345
หน้าที่รับผิดชอบ: 
รับผิดชอบงานบรรจุ แต่งตั้ง เลื่อนขั้นข้าราชการ ลูกจ้าง จัดทำทะเบียนประวัติบุคลากร จัดทำคำขอเครื่องราชอิสริยภรณ์ ควบคุมการจัดทำคำของบประมาณประจำปี ควบคุมการบันทึกข้อมูลการเลื่อนขั้นเงินเดือน ตรวจสอบความถูกต้องและจัดเบิกเกี่ยวกับสวัสดิการต่างๆ บริหาร ควบคุม ดูแล งานธุรการ กิจกรรมต่างๆ ภายในฝ่าย