งานจัดซื้อและคลังเวชภัณฑ์

ที่ตั้ง: 
อาคารเภสัชกรรม
เบอร์โทรศัพท์: 
02 - 4197821
เบอร์โทรสาร: 
02 - 4182361
หน้าที่รับผิดชอบ: 
ติดตาม กำกับ ดูแล รับผิดชอบรวบรวมข้อมูลด้านคลังยา / เวชภัณฑ์ เช่นการคัดเลือก ยา / เวชภัณฑ์ ตรวจสอบคุณภาพ รวมถึงการต่อรองราคา / แข่งราคา เพื่อจัดซื้อยา พร้อมทั้งตรวจอบคุณภาพยาที่ได้