ศิริราชเภสัชสาร เดือนเมษายน 2560

มีอะไรในฉบับนี้: 

มีอะไรในฉบับนี้

  • กลุ่มยา/รายการยาที่ควรหลีกเลี่ยงในผู้ป่วยโรคตับ
  • ปริมาณไอโอดีน ใน Triferdine®
  • Drug-induced Syndromes
  • ความคงตัวหลังเปิดใช้ของยาฉีด leucovorin inj
  • Fluquadri® inj 0.5 mL (South) จำหน่ายแล้ว