ศิริราชเภสัชสาร สิงหาคม 2557

มีอะไรในฉบับนี้: 
  • เพิ่ม methotrexate tablet  เป็นยาความเสี่ยงสูง (High Alert Drugs)
  • ความเสี่ยงของการนำ gabapentin และ pregabalin ไปใช้ในทางที่ผิด
  • การใช้ doxepin ในโรคผิวหนัง
  • การควบคุมการใช้ยากลุ่ม specific COX-II inhibitors  ในโรงพยาบาลศิริราช
  • Cereneu®  Inj 500 mg PE /10 mL  ขาดชั่วคราว