ศิริราชเภสัชสาร มิถุนายน 2557

มีอะไรในฉบับนี้: 
  • แก้ไขข้อความในศิริราชเภสัชสารฉบับมีนาคม 2557
  • รายการยาที่ต้องแนบแบบฟอร์ม ย.ว. 2 เมื่อมีการเบิกยา
  • รายการยาที่ต้องแนบแบบฟอร์ม ย.ส. 5 เมื่อมีการเบิกยา
  • รายการยาในบัญชี จ(2)  ที่ต้องใช้แบบฟอร์มขออนุมัติใช้ยา
  • รายชื่อยาต้านจุลชีพที่ต้องใช้แบบฟอร์มขออนุมัติใช้ยา
  • รายการยา จ(2)  ที่เป็นยาฆ่าเชื้อซึ่งควบคุมการใช้
  • Intravenous Immunoglobulin (IVIG) กับการเกิดภาวะ autoantibody response
  • Benztropine mesylate injection  มีแล้ว