ศิริราชเภสัชสาร มกราคม 2559

มีอะไรในฉบับนี้: 

มีอะไรในฉบับนี้

  • การให้ Hepatitis B Immunoglobulin ในทารกแรกเกิดที่เกิดจากแม่ที่เป็นพาหะของโรคไวรัสตับอักเสบบี
  • การบริหารยา Pantoprazole inj ความสำคัญของระยะเวลาการบริหารยา
  • RDU ของการใช้ยาในโรคข้ออักเสบเกาต์  
  • ความคงตัวหลังเปิดใช้ยา Noxafil ® suspension