ศิริราชเภสัชสาร พฤษภาคม 2558

มีอะไรในฉบับนี้: 

มีอะไรในฉบับนี้

  • USFDA เตือนยาเบาหวานกลุ่ม SGLT2 เพิ่มความเสี่ยงเกิดภาวะ ketoacidosis       
  • ความคงตัวหลังเปิดใช้และหลังการเจือจางของยาฉีด Rescuvolin® Solution 10 mg/mL
  • การลดความเสี่ยงจากยา Hydroxyzine ในการเกิดภาวะหัวใจเต้นผิดจังหวะ
  • แจ้งเปลี่ยนความคงตัวของยาฉีด Solu-cortef® inj
  • การใช้ยาสมเหตุผล