ศิริราชเภสัชสาร พฤศจิกายน 2555

มีอะไรในฉบับนี้: 
  • รายการยาโรงพยาบาลศิริราชที่มีการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการเบิกค่ายา โดยต้องระบุข้อบ่งใช้สำหรับการเบิกค่ายา(เฉพาะรายการที่มีการเปลี่ยนแปลง)
  • ข้อปฏิบัติในการจ่ายยา VFEND®
  • การบริหารยาฉีด INVANZ ®