ศิริราชเภสัชสาร ธันวาคม 2555

มีอะไรในฉบับนี้: 
  • การเปลี่ยนวิธีการระบุความแรงของ heparin บนฉลาก
  • ยาต้านไวรัสชนิดใหม่กับอาการไม่พึงประสงค์ทางผิวหนัง
  • ความแตกต่างระหว่าง Regular insulin VS Isophane insulin
  • ไม่ควรใช้ dabigatran กับผู้ป่วยที่ใช้ mechanical heart valves
  • ความคงตัวหลังเปิดใช้ของ Medizole® Injection