ศิริราชเภสัชสาร ตุลาคม 2557

มีอะไรในฉบับนี้: 
  • เอกสารประกอบการเบิกค่ายากลุ่ม specific COX-II inhibitors
  • การใช้ high dose levetiracetam   ในเด็ก
  • ข้อควรระวังในการสั่งวิตามิน B12 แบบเม็ดรับประทาน
  • Co-amoxiclav รูปแบบยาน้ำที่มีในโรงพยาบาลศิริราช
  • Diclofenac injection 75 mg/3mL  ห้าม IV push