ศิริราชเภสัชสาร กุมภาพันธ์ 2556

มีอะไรในฉบับนี้: 
  • ภาษายา..น่ารู้ 
  • คำนวณ..เภสัชอย่างง่าย
  • เพิ่มข้อมูลการเกิด drug interaction ในเอกสารกำกับยา Kaletra®
  • การบริหารยา sucralfate enema