ศิริราชเภสัชสาร กันยายน 2557

มีอะไรในฉบับนี้: 
  • Xolair® (omalizumab) เพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดความผิดปกติของหัวใจและหลอดเลือดสมองความคงตัว หลังเปิดใช้ครั้งแรกของ Gental® injection 80 mg/2 mL
  • การใช้ Nitrofurantoin ในผู้ที่มี renal impairment
  • การบริหารยา ampicillin sodium
  • การบริหารยา Transamin® injection