ศิริราชเภสัชสาร กรกฎาคม 2557

มีอะไรในฉบับนี้: 
  • ยา olmesartan กับความเสี่ยงต่อระบบหัวใจและหลอดเลือดในผู้ป่วยเบาหวาน
  • EMA เริ่มทบทวนความปลอดภัยในการใช้ยา ibuprofen ในขนาดสูง
  • ความคงตัวหลังเปิดใช้ยา dobutamine inj. 250 mg/20 mL  (บริษัท ภิญโญฟาร์มาซี)
  • การใช้ nicotinic acid ในโรคผิวหนัง
  • Mycamine® inj. (micamine sodium) ต้องป้องกันแสงขณะบริการยา