ผลการบริบาลทางเภสัชกรรมและการสำรวจความพึงพอใจของผู้ป่วยที่ได้รับการรักษาด้วยยาวาร์ฟาริน ท่ี่มีการติดตามทางโทรศัพท์