รางวัลเอ๊ะ Awards ประจำเดือน กันยายน 2560

รางวัล เอ๊ะ Awards

ประจำเดือนกันยายน 2560 ได้แก่
ภญ.เดียน่า กรีมี  (ห้องยาพระศรี) และ ภญ. นิสา แซ่ลิ้ม (ห้องยาอายุรศาสตร์)