ยินดีต้อนรับเภสัชกรใหม่

ผู้บริหารฝ่ายเภสัชกรรม โรงพยาบาลศิริราช ร่วมปฐมนิเทศเภสัชกรใหม่ ในวันศุกร์ ที่ 1 กรกฎาคม 2559 ณ ห้องประชุมฝ่ายเภสัชกรรม อาคารเภสัชกรรม ชั้น 2 โดยมีเภสัชกรใหม่ที่ผ่านการคัดเลือกเข้าปฏิบัติงานในฝ่ายเภสัชกรรม จำนวน 20 คน ได้แก่

1. ภกญ. กนกพร  ธัญภัทรพงษ์
2. ภก. เฉลิมเกียรติ  เล็กสาคร
3. ภก. ปิยะรัฐ  เลาวหุตานนท์
4. ภกญ. ทัดชา  หนูจักร
5. ภกญ. ธัญสินี  ฉินทองประเสริฐ
6. ภก. ณัฐชนน  สถาปนพิทักษ์กิจ
7. ภกญ. กรพินธุ์  นามนวล
8. ภกญ. อธิชา  หล่อสิงห์คำ
9. ภกญ. สรรัตน์  ทำแก้ว
10. ภก. ณัฐวัฒน์  วิไลเจริญพัฒน์
11. ภกญ. ณัฏฐนันท์  อังศุวรพฤกษ์
12. ภกญ. ขอพร  เพชรเรืองรอง
13. ภก. วิศรุต  มีเงิน
14. ภกญ. อังคนา  อังคเมธากร
15. ภกญ. นฤมล  พ่วงออมสิน
16. ภกญ. มาศสุภา  สุวรรณจันทร์ดี
17. ภกญ. ภัคจิรา  วชิรวัฒนา
18. ภก. ฉัตรรพี  ล้อวัฒนไพศาล
19. ภกญ. เกศชฎา  ปรีดาศักดิ์
20. ภกญ. ทิพาพร  พื้นดี

ภาพประกอบ: