ผู้บริหารฝ่ายเภสัชกรรมมอบรางวัลสืบสานพระราชปณิธานให้แก่เภสัชกร

ผู้บริหารฝ่ายเภสัชกรรมมอบรางวัลสืบสานพระราชปณิธานให้แก่ ภกญ.กนกวรรณ  อภิรมย์ชัยกุล  ซึ่งมีส่วนช่วยในการทำ Route Cause Analysis โดยการบันทึกข้อมูล Pre-Dispensing error อย่างครบถ้วนและสม่ำเสมอ  เพื่อให้สามารถเก็บข้อมูลที่เป็นประโยชน์ในการพัฒนาระบบ เพื่อความปลอดภัยของผู้ป่วยอย่างยั่งยืน