ขอแสดงความยินดีแก่เภสัชกรภายในฝ่ายฯ ที่ได้รับรางวัลโครงการติดดาว

ขอแสดงความยินดีแก่เภสัชกรภายในฝ่ายฯ ที่ได้รับรางวัลโครงการติดดาว ภายในงานมหกรรมคุณภาพ (Quality Fair) ประจำปี 2559 หัวข้อ “Safety Culture : Everyone, Everywhere, Every time : วัฒนธรรมความปลอดภัยเรื่องใกล้ตัว” ในวันที่ 19 สิงหาคม 2559 ณ ห้องประชุมอทิตยาทรกิติคุณ ตึกสยามินทร์ ชั้น 7
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

ภาพประกอบ: