ขอแสดงความยินดีกับเภสัชกรหญิงจันทร์พร ก้องวัชรพงศ์

ขอแสดงความยินดีกับเภสัชกรหญิงจันทร์พร ก้องวัชรพงศ์ ที่ได้รับวุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม สาขาเภสัชบำบัด จากสภาเภสัชกรรม ในวันที่ 22 มิถุนายน 2559 ณ โรงแรมแอมบาสเดอร์ กรุงเทพฯ

ภาพประกอบ: