พันธกิจ

  • ให้บริการด้านเภสัชกรรมด้วยมาตรฐานวิชาชีพเภสัชกรรมโรงพยาบาล
  • ผลิต วิจัยและพัฒนาด้านยา เพื่อสนับสนุนระบบบริการ
  • เป็นแหล่งผลิตความรู้ ศึกษาดูงาน ฝึกอบรมด้านเภสัชกรรมโรงพยาบาล