ระบบสารสนเทศใหม่ ( SiHMIS )

กระบวนการสำคัญ: 
ระบบสารสนเทศใหม่ ( SiHMIS )
สิ่งที่คาดหวัง: 
งานต่างๆ ในฝ่ายเภสัชกรรมให้มีความสะดวก รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพมากขึ้น
ความเสี่ยงสำคัญ: 
การเกิดความคลาดเคลื่อนทางยา
ตัวชี้วัดสำคัญ: 
Medication error , Waiting time , Customer Satisfaction , เวลาการออกรายงาน , Inventory
ผลของตัวชี้วัด: 
กำลังดำเนินการ