ระบบการติดตามการใช้ยาอย่างสมเหตุสมผล ( DUE : Drug Use Evaluation / Drug Utilization Evaluation )

กระบวนการสำคัญ: 
ระบบการติดตามการใช้ยาอย่างสมเหตุสมผล ( DUE : Drug Use Evaluation / Drug Utilization Evaluation )
สิ่งที่คาดหวัง: 
ไม่มีการใช้ยาต้านจุลชีพอย่างไม่เหมาะสม และการใช้ยาเกินความจำเป็นลดลง
ความเสี่ยงสำคัญ: 
การเกิดความคลาดเคลื่อนทางยา
ตัวชี้วัดสำคัญ: 
จำนวนรายการยาที่ทำ DUE และจำนวนการใช้ยาที่มีการทำ DUE ลดลง
ผลของตัวชี้วัด: 
การเกิดความคลาดเคลื่อนทางยาลดลง