บริการเภสัชสนเทศ

กระบวนการสำคัญ: 
บริการเภสัชสนเทศ
สิ่งที่คาดหวัง: 
บุคลากรทางการแพทย์ในและนอกหน่วยงาน เจ้าหน้าที่ในโรงพยาบาล และประชาชนทั่วไปมีความรู้ในเรื่องยา สามารถดูแลตัวเองได้ในระดับหนึ่ง
ความเสี่ยงสำคัญ: 
อาชีวอนามัยของบุคลกรในการปฏิบัติงาน
ตัวชี้วัดสำคัญ: 
รายงานการให้บริการที่ผิดพลาดหรือไม่ทันต่อเวลาที่ต้องการใช้ข้อมูล และจำนวนคำร้องเรียนในการให้บริการ
ผลของตัวชี้วัด: 
ความพึงพอใจในการให้บริการเพิ่มมากขึ้น