การให้คำปรึกษาด้านยาสำหรับผู้ป่วยนอก ( Counseling Unit )

กระบวนการสำคัญ: 
การให้คำปรึกษาด้านยาสำหรับผู้ป่วยนอก ( Counseling Unit )
สิ่งที่คาดหวัง: 
ผู้ป่วยและประชาชนใช้ยาอย่างถูกต้องและถูกวิธี
ความเสี่ยงสำคัญ: 
การเกิดความคลาดเคลื่อนทางยา
ตัวชี้วัดสำคัญ: 
การประเมินความรู้ความเข้าใจก่อนและหลังให้ความรู้
ผลของตัวชี้วัด: 
ลดความคลาดเคลื่อนทางยา