การเตรียมยา Small dose และ IV Admixture

กระบวนการสำคัญ: 
การเตรียมยา Small dose และ IV Admixture
สิ่งที่คาดหวัง: 
มีรายการยาที่รับแบ่ง และตำรับยาน้ำสำหรับผู้ป่วย ให้ได้รับยาที่มีความคงตัวและมีขนาดยาถูกต้องตามคำสั่งการรักษา ไม่มีความคลาดเคลื่อนทางยา ผู้ดูแลผู้ป่วยมีความรู้ความเข้าใจวิธีการผสม การเก็บรักษา
ความเสี่ยงสำคัญ: 
การเกิดความคลาดเคลื่อนทางยา
ตัวชี้วัดสำคัญ: 
รายงานผู้ป่วยที่ไม่ได้รับยาตามคำสั่งการรักษา , จำนวนรายการยา Small dose และ IV admixture ที่ได้ผลิตในรอบเดือน และความคลาดเคลื่อนทางยา เท่ากับ 0
ผลของตัวชี้วัด: 
ความคลาดเคลื่อนทางยาลดลง