การเตรียมยาเคมีบำบัด

กระบวนการสำคัญ: 
การเตรียมยาเคมีบำบัด
สิ่งที่คาดหวัง: 
ไม่มีการเกิด Medication error จากยาเคมีบำบัด ผู้ป่วยได้รับความรู้และคำปรึกษาเพื่อป้องกันอาการข้างเคียงจากการได้รับยาเคมีบำบัด
ความเสี่ยงสำคัญ: 
การเกิดความคลาดเคลื่อนทางยา
ตัวชี้วัดสำคัญ: 
จำนวนรายงานอุบัติการณ์ , มูลค่าประหยัดยาเคมีบำบัดในแต่ละเดือน
ผลของตัวชี้วัด: 
จำนวนความคลาดเคลื่อนทางยาที่ป้องกันได้