การส่งเสริมสุขภาพให้ความรู้ผู้ป่วยเบาหวาน ผู้ป่วยภาวะสมองเสื่อม ผู้ป่วยที่เปลี่ยนถ่ายอวัยวะ และผู้ป่วยที่ได้รับยากันเลือดแข็ง และการจัดสัปดาห์เภสัชกรรม

กระบวนการสำคัญ: 
การส่งเสริมสุขภาพให้ความรู้ผู้ป่วยเบาหวาน ผู้ป่วยภาวะสมองเสื่อม ผู้ป่วยที่เปลี่ยนถ่ายอวัยวะ และผู้ป่วยที่ได้รับยากันเลือดแข็ง และการจัดสัปดาห์เภสัชกรรม
สิ่งที่คาดหวัง: 
เพื่อให้ผู้ป่วย ประชาชนได้เข้าถึงข้อมูลการใช้ยา อย่างถูกต้อง ถูกวิธี มีส่วนร่วมในการรักษาและการปฏิบัติตนที่เป็นการป้องกันและดูแลตนเองเบื้องต้น
ความเสี่ยงสำคัญ: 
การเกิดความคลาดเคลื่อนทางยา
ตัวชี้วัดสำคัญ: 
การประเมินความเข้าใจก่อนและหลังที่ให้ความรู้ จำนวนกิจกรรมที่ส่งเสริมสุขภาพ เช่น การให้ความรู้โดยการออกรายการโทรทัศน์ , ทางวิทยุ หรือ ทางสื่อต่างๆ ในแต่ละปี
ผลของตัวชี้วัด: 
สามารถป้องกันและลดความคลาดเคลื่อนทางยาได้