การฝึกอบรมและจัดเตรียมบุคลากร

กระบวนการสำคัญ: 
การฝึกอบรมและจัดเตรียมบุคลากร
สิ่งที่คาดหวัง: 
บุคลากรมีการพัฒนาด้านทักษะและสมรรถนะในการปฏิบัติงานตามสาขาวิชาชีพ
ความเสี่ยงสำคัญ: 
อาชีวอนามัยของบุคลากรในการปฏิบัติงาน
ตัวชี้วัดสำคัญ: 
จำนวนผู้ที่สอบผ่าน ทดสอบความรู้และประเมินผลการปฏิบัติงาน
ผลของตัวชี้วัด: 
บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจจากการฝึกอบรมเพิ่มมากขึ้น