การบริบาลสำหรับผู้ป่วยเด็กที่ติดเชื้อไวรัสเอชไอวี ในคลินิกส่งเสริมสุขภาพเด็กพิเศษ

กระบวนการสำคัญ: 
การบริบาลสำหรับผู้ป่วยเด็กที่ติดเชื้อไวรัสเอชไอวี ในคลินิกส่งเสริมสุขภาพเด็กพิเศษ
สิ่งที่คาดหวัง: 
ผู้ป่วยมีความรู้ความเข้าใจในการรับประทานยาต้านไวรัสเอชไอวีได้อย่างถูกต้อง และเหมาะสม
ความเสี่ยงสำคัญ: 
การเกิดความคลาดเคลื่อนทางยา
ตัวชี้วัดสำคัญ: 
การประเมินความรู้ก่อนและหลังให้ความรู้
ผลของตัวชี้วัด: 
ลดความคลาดเคลื่อนทางยา