การบริการอย่างมีประสิทธิภาพ รวดเร็วและประทับใจ

กระบวนการสำคัญ: 
การบริการอย่างมีประสิทธิภาพ รวดเร็วและประทับใจ
สิ่งที่คาดหวัง: 
ผู้รับบริการมีความพึงพอใจมากที่สุด , waiting time ลดลง และประสิทธิภาพของความรวดเร็วในการส่งยาให้หอผู้ป่วยเพิ่มขึ้น
ความเสี่ยงสำคัญ: 
การเกิดความคลาดเคลื่อนทางยา
ตัวชี้วัดสำคัญ: 
ร้อยละของความพึงพอใจของผู้รับบริการ , จำนวนรายงานผู้ป่วยไม่ได้รับยาภายในเวลาที่กำหนดเวลารอรับยา
ผลของตัวชี้วัด: 
ผู้ป่วยได้รับความพึงพอใจและประทับใจในการให้บริการ