การตรวจสอบคำสั่งการใช้คู่ยาที่เป็น Fatal Drug Intreraction

กระบวนการสำคัญ: 
การตรวจสอบคำสั่งการใช้คู่ยาที่เป็น Fatal Drug Intreraction
สิ่งที่คาดหวัง: 
ไม่มีผู้ป่วยเกิดปฏิกิริยาระหว่างยา , ไม่พบข้อมูลการสั่งยาที่มี D / I
ความเสี่ยงสำคัญ: 
การเกิดความคลาดเคลื่อนทางยา
ตัวชี้วัดสำคัญ: 
จำนวนอุบัติการณ์ , จำนวน ID ที่ตรวจพบในรอบเดือน
ผลของตัวชี้วัด: 
จำนวนความคลาดเคลื่อนทางยาที่ป้องกันได้