การจัดซื้อ จัดหา สำรองยาและเวชภัณฑ์ การเก็บรักษายาให้มีคุณภาพควบคุมการ ติดตามอย่างสม่ำเสมอ

กระบวนการสำคัญ: 
การจัดซื้อ จัดหา สำรองยาและเวชภัณฑ์ การเก็บรักษายาให้มีคุณภาพควบคุมการ ติดตามอย่างสม่ำเสมอ
สิ่งที่คาดหวัง: 
มียาและเวชภัณฑ์ที่มีคุณภาพ มีการสำรองยาอย่างพอเพียงและไม่มีมูลค่าการสูญหาย
ความเสี่ยงสำคัญ: 
ไม่มียาใช้ในเวลาที่จำเป็นต้องใช้
ตัวชี้วัดสำคัญ: 
อัตราคงคลัง 1.5 ต่อเดือน , จำนวนรายการยาขาดคราว , จำนวนอุบัติการณ์ การจ่ายยา / ยาเสื่อมคุณภาพ ที่ตรวจพบ
ผลของตัวชี้วัด: 
มียาพอเพียง เหมาะสมไม่ขาดคราว และได้ยาที่มีคุณภาพ