การคืนยาของผู้ป่วยที่แพทย์สั่งหยุดใช้และการเรียกคืนยาใกล้หมดอายุ จากหน่วยจ่ายยาและหน่วยดูแลผู้ป่วย

กระบวนการสำคัญ: 
การคืนยาของผู้ป่วยที่แพทย์สั่งหยุดใช้และการเรียกคืนยาใกล้หมดอายุ จากหน่วยจ่ายยาและหน่วยดูแลผู้ป่วย
สิ่งที่คาดหวัง: 
ไม่มีการนำยากลับไปใช้อีกครั้ง , ไม่มียาที่เสื่อมคุณภาพ
ความเสี่ยงสำคัญ: 
การเกิดความคลาดเคลื่อนทางยา
ตัวชี้วัดสำคัญ: 
มูลค่ายาที่เสื่อมคุณภาพหรือหมดอายุไม่เกินร้อยละ 0.05
ผลของตัวชี้วัด: 
จำนวนครั้งที่พบยาหมดอายุลดลง