แหล่งข้อมูลที่น่าสนใจ

สำนักนายกรัฐมนตรี
ศูนย์ประสานการช่วยเหลือทุนการศึกษารายปีต่อเนื่องและเงินยังชีพรายเดือน
มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ (มพก.)
มูลนิธิคนพิการไทย
กระทรวงแรงงาน
ลิงค์เชื่อมโยง: เว็บไซต์กระทรวงแรงงาน