ทำเนียบผู้บริหาร

ชื่อ - นามสกุล: ภกญ.ปณิตา จันทปัชโชติ
ตำแหน่ง: หัวหน้าฝ่ายเภสัชกรรม
หน่วยงาน:
ชื่อ - นามสกุล: ภกญ.อภิรมย์ เหล่าเจริญเกียรติ
ตำแหน่ง: รองหัวหน้าฝ่ายเภสัชกรรม / หัวหน้างานผลิตยาปราศจากเชื้อ
หน่วยงาน: งานผลิตยาปราศจากเชื้อ
ชื่อ - นามสกุล: ภกญ.ปราณี วรวิทย์อุดมสุข
ตำแหน่ง: รองหัวหน้าฝ่ายเภสัชกรรม / หัวหน้างานเภสัชกรรมผู้ป่วยใน
หน่วยงาน: งานเภสัชกรรมผู้ป่วยใน
ชื่อ - นามสกุล: ภกญ.ศรีสุดา นภาพงษ์จันทรา
ตำแหน่ง: หัวหน้างานเภสัชกรรมผุ้ป่วยนอก
หน่วยงาน: งานเภสัชกรรมผู้ป่วยนอก
ชื่อ - นามสกุล: ภกญ.เปรมจิตต์ สุทธิภูมิ
ตำแหน่ง: หัวหน้างานจัดซื้อและคลังเวชภัณฑ์
หน่วยงาน: งานจัดซื้อและคลังเวชภัณฑ์
ชื่อ - นามสกุล: ภกญ.พัตรสุนันท์ ชวิศเจริญวงศ์
ตำแหน่ง: หัวหน้างานธุรการและสนับสนุน
หน่วยงาน: งานธุรการและสนับสนุน
ชื่อ - นามสกุล: ภกญ. บดีสุดา ซุ้ยวงษา
ตำแหน่ง: หัวหน้างานผลิตยาทั่วไป
หน่วยงาน: งานผลิตยาทั่วไป
ชื่อ - นามสกุล: ภกญ.อุไรวรรณ ศิลปศุภกรวงศ์
ตำแหน่ง: หัวหน้างานวิชาการเภสัชกรรม
หน่วยงาน: งานวิชาการเภสัชกรรม
ชื่อ - นามสกุล: ภกญ.ศุณิชา ลิ้มกอปรไพบูลย์
ตำแหน่ง: หัวหน้างานพัฒนาและบริหารข้อมูล
หน่วยงาน: งานพัฒนาและบริหารข้อมูล
ชื่อ - นามสกุล: ภกญ.มณวรัตน์ เลาหจีรพันธุ์
ตำแหน่ง: หัวหน้าหน่วยเตรียมยาเด็ก
หน่วยงาน: งานเภสัชกรรมผู้ป่วยใน
ชื่อ - นามสกุล: ภกญ.จิรายุ มหิทธิ์ยุทธนา
ตำแหน่ง: หัวหน้าหน่วยเภสัชกรรมผู้ป่วยนอก
หน่วยงาน: งานเภสัชกรรมผู้ป่วยนอก
ชื่อ - นามสกุล: ภก.ปรีดา เบญจนากาศกุล
ตำแหน่ง: หัวหน้าหน่วยเภสัชกรรมผู้ป่วยนอก
หน่วยงาน: งานเภสัชกรรมผู้ป่วยนอก
ชื่อ - นามสกุล: ภก.ปิยะพล สวัสดิ์มงคล
ตำแหน่ง: หัวหน้าหน่วยเภสัชกรรมผู้ป่วยนอก
หน่วยงาน: งานเภสัชกรรมผู้ป่วยนอก
ชื่อ - นามสกุล: ภกญ.อุทัยวรรณ นวลสุวรรณ์
ตำแหน่ง: หัวหน้าหน่วยจ่ายยาผู้ป่วยใน
หน่วยงาน: งานเภสัชกรรมผู้ป่วยใน
ชื่อ - นามสกุล: ภกญ.พลอยพรรณ โพธิสุนทร
ตำแหน่ง: หัวหน้าหน่วยจ่ายยาผู้ป่วยใน
หน่วยงาน: งานเภสัชกรรมผู้ป่วยใน
ชื่อ - นามสกุล: ภกญ.ชนิกาญจน์ อุณยเกียรติ
ตำแหน่ง: หัวหน้าหน่วยบริบาลเภสัชกรรมผู้ป่วยใน
หน่วยงาน: งานเภสัชกรรมผู้ป่วยใน
ชื่อ - นามสกุล: ภกญ.อัจจิมา สระภักดิ์
ตำแหน่ง: หัวหน้าหน่วยบริบาลเภสัชกรรมผู้ป่วยนอก
หน่วยงาน: งานเภสัชกรรมผู้ป่วยนอก
ชื่อ - นามสกุล: ภกญ.นงลักษณ์ ลิ้มกุล
ตำแหน่ง: หัวหน้าหน่วยสารสนเทศ
หน่วยงาน: งานพัฒนาและบริหารข้อมูล
ชื่อ - นามสกุล: ภกญ.นริสา ตัณฑัยย์
ตำแหน่ง: หัวหน้าหน่วยพัฒนาคุณภาพ
หน่วยงาน: งานพัฒนาและบริหารข้อมูล
ชื่อ - นามสกุล: ภกญ.ผุสดี ปุจฉาการ
ตำแหน่ง: หัวหน้าหน่วยแพ้ยาศิริราช
หน่วยงาน: งานวิชาการเภสัชกรรม
ชื่อ - นามสกุล: นส.ศรันญา มงคลครุฑ
ตำแหน่ง: หัวหน้าหน่วยขนส่งยา
หน่วยงาน: งานธุรการและสนับสนุน
ชื่อ - นามสกุล: นส.อโณทัย ทำมาพร
ตำแหน่ง: หัวหน้าหน่วยคลังเวชภัณฑ์
หน่วยงาน: งานจัดซื้อและคลังเวชภัณฑ์
ชื่อ - นามสกุล: ภกญ.ชัญญา เหมเภตรา
ตำแหน่ง: หัวหน้าหน่วยตรวจสอบคุณภาพจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์
หน่วยงาน: งานจัดซื้อและคลังเวชภัณฑ์
ชื่อ - นามสกุล: ภก.จรินทร์ เกตุทอง
ตำแหน่ง: หัวหน้าหน่วยคลังยา
หน่วยงาน: งานจัดซื้อและคลังเวชภัณฑ์
ชื่อ - นามสกุล: ภก.ธนพล นิ่มสมบูรณ์
ตำแหน่ง: หัวหน้าหน่วยข้อมูลยาและพิษวิทยา
หน่วยงาน: งานวิชาการเภสัชกรรม
ชื่อ - นามสกุล: ภกญ.ธนกาญจน์ ธนารัชตะภูมิ
ตำแหน่ง: หัวหน้าหน่วยจ่ายยาผู้ป่วยนอก
หน่วยงาน: งานเภสัชกรรมผู้ป่วยนอก