ทำเนียบผู้บริหาร

ภก.วิชิต ตั้งจิตติพร หัวหน้าฝ่ายเภสัชกรรม
ชื่อ - นามสกุล: ภก. วิชิต ตั้งจิตติพร
ตำแหน่ง: หัวหน้าฝ่ายเภสัชกรรม
หน่วยงาน:
ภ.ญ. วิมล  อนันต์สกุลวัฒน์ รองหัวหน้าฝ่ายเภสัชกรรมด้านวิชาการและหัวหน้างานวิชาการเภสัชกรรม
ชื่อ - นามสกุล: ภ.ญ. วิมล อนันต์สกุลวัฒน์
ตำแหน่ง: รองหัวหน้าฝ่ายเภสัชกรรมด้านวิชาการและหัวหน้างานวิชาการเภสัชกรรม
หน่วยงาน:
ภญ.อภิรมย์  เหล่าเจริญเกียรติ หัวหน้างานผลิตยาปราศจากเชื้อ
ชื่อ - นามสกุล: ภญ.อภิรมย์ เหล่าเจริญเกียรติ
ตำแหน่ง: หัวหน้างานผลิตยาปราศจากเชื้อ
หน่วยงาน: งานผลิตยาปราศจากเชื้อ
ชื่อ - นามสกุล: ภญ.ปณิตา จันทปัชโชติ
ตำแหน่ง: หัวหน้างานจัดซื้อและคลังเวชภัณฑ์
หน่วยงาน: งานจัดซื้อและคลังเวชภัณฑ์
ชื่อ - นามสกุล: ภญ.ศรีสุดา นภาพงษ์จันทรา
ตำแหน่ง: หัวหน้างานเภสัชกรรมผุ้ป่วยนอก
หน่วยงาน: งานเภสัชกรรมผู้ป่วยนอก
ชื่อ - นามสกุล: ภญ.ปราณี วรวิทย์อุดมสุข
ตำแหน่ง: หัวหน้างานเภสัชกรรมผู้ป่วยใน
หน่วยงาน: งานเภสัชกรรมผู้ป่วยใน
ชื่อ - นามสกุล: ภญ.พัตรสุนันท์ ชวิศเจริญวงศ์
ตำแหน่ง: หัวหน้างานธุรการและสนับสนุน
หน่วยงาน: งานธุรการและสนับสนุน
ชื่อ - นามสกุล: ภญ. บดีสุดา ซุ้ยวงษา
ตำแหน่ง: หัวหน้างานผลิตยาทั่วไป
หน่วยงาน: งานผลิตยาทั่วไป
ชื่อ - นามสกุล: ภญ.ศุณิชา ลิ้มกอปรไพบูลย์
ตำแหน่ง: หัวหน้างานพัฒนาและบริหารข้อมูล
หน่วยงาน: งานพัฒนาและบริหารข้อมูล
ชื่อ - นามสกุล: ภก.สถาพร เทียมปฐม
ตำแหน่ง: หัวหน้าหน่วยเภสัชกรรมผู้ป่วยนอก
หน่วยงาน: งานเภสัชกรรมผู้ป่วยนอก
ชื่อ - นามสกุล: ภญ.อรุณพร โพธิโมกข์
ตำแหน่ง: หัวหน้าหน่วยเภสัชกรรมผู้ป่วยนอก
หน่วยงาน: งานเภสัชกรรมผู้ป่วยนอก
ชื่อ - นามสกุล: ภญ.จิรายุ มหิทธิ์ยุทธนา
ตำแหน่ง: หัวหน้าหน่วยเภสัชกรรมผู้ป่วยนอก
หน่วยงาน: งานเภสัชกรรมผู้ป่วยนอก
ชื่อ - นามสกุล: ภก.ปรีดา เบญจนากาศกุล
ตำแหน่ง: หัวหน้าหน่วยเภสัชกรรมผู้ป่วยนอก
หน่วยงาน: งานเภสัชกรรมผู้ป่วยนอก
ชื่อ - นามสกุล: ภญ.อัจจิมา สระภักดิ์
ตำแหน่ง: หัวหน้าหน่วยบริบาลเภสัชกรรมผู้ป่วยนอก
หน่วยงาน: งานเภสัชกรรมผู้ป่วยนอก
ชื่อ - นามสกุล: ภญ.อุทัยวรรณ นวลสุวรรณ์
ตำแหน่ง: หัวหน้าหน่วยจ่ายยาผู้ป่วยใน
หน่วยงาน: งานเภสัชกรรมผู้ป่วยใน
ชื่อ - นามสกุล: ภญ.พลอยพรรณ โพธิสุนทร
ตำแหน่ง: หัวหน้าหน่วยจ่ายยาผู้ป่วยใน
หน่วยงาน: งานเภสัชกรรมผู้ป่วยใน
ชื่อ - นามสกุล: ภญ.มณวรัตน์ เลาหจีรพันธุ์
ตำแหน่ง: หัวหน้าหน่วยเตรียมยาสำหรับเด็ก
หน่วยงาน: งานเภสัชกรรมผู้ป่วยใน
ชื่อ - นามสกุล: ภก.สัจจา ศุภรพันธ์
ตำแหน่ง: หัวหน้าหน่วยบริบาลเภสัชกรรมผู้ป่วยใน
หน่วยงาน: งานเภสัชกรรมผู้ป่วยใน
ชื่อ - นามสกุล: ภญ.เปรมจิตต์ สุทธิภูมิ
ตำแหน่ง: หัวหน้าหน่วยตรวจสอบคุณภาพจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์
หน่วยงาน: งานจัดซื้อและคลังเวชภัณฑ์
ชื่อ - นามสกุล: ภญ.อุไรวรรณ ศิลปศุภกรวงศ์
ตำแหน่ง: หัวหน้าหน่วยข้อมูลยาและพิษวิทยา
หน่วยงาน: งานวิชาการเภสัชกรรม
ชื่อ - นามสกุล: ภญ.ผุสดี ปุจฉาการ
ตำแหน่ง: หัวหน้าหน่วยแพ้ยาศิริราช
หน่วยงาน: งานวิชาการเภสัชกรรม
ชื่อ - นามสกุล: นส.ศรันญา มงคลครุฑ
ตำแหน่ง: หัวหน้าหน่วยขนส่งยา
หน่วยงาน: งานธุรการและสนับสนุน