โครงการพัฒนาบุคลิกภาพและการสื่อสารเพื่อการบริการที่เป็นเลิศ

บรรยากาศการจัดอบรมการพัฒนาบุคลิกภาพและการสื่อสารเพื่อการบริการที่เป็นเลิศ
ฝ่ายเภสัชกรรม โรงพยาบาลศิริราช ได้จัดโครงการพัฒนาบุคลิกภาพและการสื่อสารเพื่อการบริการที่เป็นเลิศ โดยแบ่งเป็น 3 รุ่น ซึ่งได้รับเกียรติจาก อ.มะลิวัลย์   บุษบงค์  รับหน้าที่เป็นวิทยากรเพื่อส่งมอบความรู้ด้านบุคลิกภาพและการบริการที่เป็นเลิศ เพื่อให้ผู้รับบริการเกิดความพึงพอใจและสร้างภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กร ทั้งยังช่วยพันาบุคลิกภาพและทักษะการสื่อสารของเภสัชกรให้มีประสิทธิภาพและสร้างความประทับใจให้กับผู้มารับบริการเป็นอย่างยิ่ง

ภาพประกอบ: 
1