ฝ่ายเภสัชกรรม เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา มหิดลเกมส์ ประจำปี 2560

ฝ่ายเภสัชกรรม เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา มหิดลเกมส์ ประจำปี 2560 ซึ่งในปีนี้ได้จัดการแข่งขันขึ้นวันที่ 1 พฤศจิกายน 2560 ถึงวันที่ 15 ธันวาคม 2560  และฝ่ายเภสัชกรรมได้ส่งตัวแทนเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาหลายประเภท ดังนี้

รายชื่อ ประเภทกีฬา
นางสาวศรันญา  มงคลครุฑ วิ่งผลัด 4 x 400 อายุ 35-39 ปี
นายสุรชัย  จันทร์ดิษฐ์ กระโดดไกล อายุ 30-34 ปี
วิ่ง 100 เมตร อายุ 30-34 ปี
วิ่งผลัด 4 x 100 เมตร อายุไม่เกิน 29 ปี
วิ่งผลัด 4 x 400 อายุไม่เกิน 29 ปี
ฟุตซอล
นายภิณโญ  พวงได้ วิ่ง 100 เมตร อายุไม่เกิน 29 ปี
วิ่งผลัด 4 x 100 เมตร อายุไม่เกิน 29 ปี
วิ่งผลัด 4 x 400 อายุไม่เกิน 29 ปี
ฟุตซอล
นายสิริโชค  วารีรัตน์ ตะกร้อมือใหม่
นายสุรเชษฐ์  สาดพุ่ม ตะกร้อมือใหม่
นายอนุชา  เสนาบุญเรือง วิ่งผลัด 4 x 100 เมตร อายุไม่เกิน 29 ปี
ตะกร้อลอดห่วง
ตะกร้อมือใหม่
นายศรายุทธ  สงวนชาติ ตะกร้อลอดห่วง
ตะกร้อประเภทอายุ 40 ปีขึ้นไป
นายณรงศักดิ์  ภูสำราญ ตะกร้อลอดห่วง
นายภาณุกูล  ดุษฎีเวทกุล ตะกร้อลอดห่วง
ฟุตซอล
นายพลวัต  วรรณวีรกุล ฟุตซอล
นายวรเมธ  อินผลเล็ก วิ่งผลัด 4 x 400 อายุไม่เกิน 29 ปี
นายจีรศักดิ์  มาลัย ฟุตซอล
นางสาววุฒิรัต  ธรรมวุฒิ แอโรบิก
นางสาวอัจจิมา  สระภักดิ์ วิ่ง 400 เมตร
ว่ายน้ำ ท่าฟรีสไตล์
ว่ายน้ำ ท่ากบ
ว่ายน้ำ ท่ากรรเชียง
นายฉัตรรพี  ล้อวัฒนไพศาล แบดมินตัน
นายปิยะรัฐ  เลาวหุตานนท์ แบดมินตัน
นายสุชูชัยรัช  โพธิติพิสิฐ วิ่ง
ปาเป้า
ตะกร้อ
นายเอกชัย  จันละออ ปาเป้า
นายอรัญ  มงคลครุฑ ปิงปอง
นายกัมปนาท  กองเกิดสุข ฟุตซอล
นางสาวพจนา  โกเมศมุณีบริรักษ์ ปิงปอง
นางสาวอุมาพร  จิ๋วเจริญ ตะกร้อ
นางสาวญวนจิต  แสงเพชร ตะกร้อ
นายแมน  โลหะจันที ฟุตซอล
นายอนุรักษ์  บุญเกิ่ง ฟุตซอล

  
 

 

 
ภาพประกอบ: 
1
2