ผู้บริหารฝ่ายเภสัชกรรมเข้าพบสวัสดีปีใหม่ 2560 แด่ผู้บริหารคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล และโรงพยาบาลศิริราช

เมื่อวันที่ 6 มกราคม 2560 คณะผู้บริหารฝ่ายเภสัชกรรม โรงพยาบาลศิริราช ได้เข้าพบคณบดีและรองคณบดีฝ่ายต่างๆ เพื่ออวยพรเนื่องในศุภวาระดิถีวันขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช 2560  ทั้งนี้ท่านคณบดีฝากอวยพรปีใหม่มายังบุคลากรในฝ่ายเภสัชกรรมทุกท่าน ดังนี้
 

“ขอให้มีความสุขและสมปรารถนาตลอดปี มีกำลังกาย กำลังใจ
กำลังสติปัญญาทำงานที่เป็นประโยชน์แก่ตนและส่วนรวม จนสำเร็จลุล่วงเสมอไป”