งานแสดงมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2561

       คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ได้จัดงานวันศิริราชอาลัยรัก เพื่อแสดงมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2560 ในวันศุกร์ ที่ 21 กันยายน 2561 เวลา 12.30 - 16.00 น. ณ ห้องประชุมตรีเพ็ชร อาคาร 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์และฝ่ายเภสัชกรรมได้จัดงานแสดงมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียนฯ เพื่อแสดงความขอบคุณที่ผู้เกษียณฯ ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความวิริยะ อุตสาหะ และเป็นกำลังสำคัญที่ช่วยให้ฝ่ายเภสัชกรรมมีความพัฒนาและเจริญก้าวหน้า ในวันพุธที่ 19 กันยายน 2561 เวลา 14.00 - 17.00 น. ณ หอประชุมราชแพทยาลัย  โดยในปีนี้ฝ่ายเภสัชกรรมมีผู้ที่เกษียณอายุราชการ จำนวน 5 ท่าน ได้แก่

  1. คุณช้องมาส จันทร์พรหม
  2. คุณบุญเรือน ติ่งต้อย
  3. คุณสมพงศ์ แท่นทอง
  4. คุณชุมพล รัตนาวิน
  5. คุณแน่งน้อย ทับเพรียง

 

ภาพประกอบ: 
ภาพผู้เกษียนอายุราชการ