งานแสดงมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2559

          คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ได้จัดงานวันศิริราชอาลัยรัก เพื่อแสดงมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2559 ในวันศุกร์ ที่ 23 กันยายน 2559 เวลา 12.30 - 16.00 น. ณ ห้องประชุมตรีเพ็ชร อาคาร 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์     และทางฝ่ายเภสัชกรรมได้จัดงานแสดงมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียนฯ เพื่อแสดงความขอบคุณที่ผู้เกษียณฯ ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความวิริยะ อุตสาหะ และเป็นกำลังสำคัญที่ช่วยให้ฝ่ายเภสัชกรรมมีความพัฒนาและเจริญก้าวหน้า ในวันศุกร์ ที่ 30 กันยายน 2559 เวลา 14.00 - 17.00 น. ณ หอประชุมราชแพทยาลัย

โดยในปีนี้ฝ่ายเภสัชกรรมมีผู้ที่เกษียณอายุราชการ จำนวน 6 ท่าน ได้แก่
1. คุณวิลาวรรณ มูลทองชุน
2. คุณธรรมรงค์ ชูถม
3. คุณนิตยา บุญมาก
4. คุณบุญเรือน นพคณาวงศ์
5. คุณประภา ธนะอมรกิจ
6. คุณสิริมา พรรค์สมบัติ


 

 

ภาพประกอบ: 
1
2
3
4
6