งานศิริราชอาลัยรัก 2558

โรงพยาบาลศิริราชได้จัดงาน "ศิริราชอาลัยรัก ประจำปี 2558"  ขึ้นเพื่อผู้ที่จะเกษียณอายุราชการในปี 2558 โดยปีนี้ฝ่ายเภสัชกรรม มีผู้ที่ครบกำหนดเกษียณอายุราชการ จำนวน 4 ราย ได้แก่

1. เภสัชกรหญิงชัยวรรณี  เกาสายพันธ์
2. นางสมหมาย  ทินกร ณ อยุธยา
3. นางสมบัติ  คอนรัตน์
4. นายบุญลือ  ไชยสวน


 

ภาพประกอบ: 
main
เภสัชกรหญิงชัยวรรณี  เกาสายพันธ์
นางสมหมาย  ทินกร ณ อยุธยา
นางสมบัติ  คอนรัตน์
นายบุญลือ  ไชยสวน