งานวันวัฒนธรรมศิริราช ประจำปี 2560

          ขอแสดงความยินดีแก่บุคลากรภายในฝ่ายฯที่ได้รับมอบเข็มยกย่องบุคคลตัวอย่างที่มีพฤติกรรมสอดคล้องกับวัฒนธรรมศิริราช ประจำปี 2560 จากท่านคณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ในวันที่ 28 เมษายน 2560 ณ ห้องประชุมราชปนัดดาสิรินธร อาคารศรีสวรินทิรา    โดยในปีนี้มีผู้ที่ได้รับการยกย่องเป็นบุคคลตัวอย่างที่มีพฤติกรรมสอดคล้องกับวัฒนธรรมศิริราช ประจำปี 2560 จำนวน 7 ท่าน ได้แก่

ลำดับ ชื่อ - สกุล วัฒนธรรมศิริราช
1 ภกญ.อุไรวรรณ ศิลปศุภกรวงศ์   S = Seniority
2 ภกญ.ณัฐพัชร์ แสงสุขเกษมศักดิ์   I = Integrity
3 ภก.ปรีดา เบญจนากาศกุล   R = Responsibility
4 ภก.สถาพร เทียมปฐม   I  = Innovation
5 ภกญ.นริสา ตัณฑัยย์   R = Respect
6 นายธวัชชัย พรผล   A = Altruism
7 ภกญ.อภิรมย์ เหล่าเจริญเกียรติ   J = Journey to excellence and  sustainability