งานวันวัฒนธรรมศิริราช

งานวันวัฒนธรรมศิริราช ประจำปี 2559
วันที่ 21 เมษายน 2559
ณ โถงอาคาร 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์ เวลา 08.30 – 11.00 น.

 
 
ขอแสดงความยินดีแก่บุคลากรภายในฝ่ายฯที่ได้รับมอบเข็มยกย่องบุคคลตัวอย่างที่มีพฤติกรรมสอดคล้องกับวัฒนธรรมศิริราช ประจำปี 2559 จากท่านคณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ในวันที่ 21 เมษายน 2559 ณ โถงอาคาร 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์

 

วัฒนธรรมศิริราช ชื่อ - สกุล
S = Seniority คุณลำยอง อ้นสำราญ
I = Integrity คุณธนกาญจน์ ธนารัชตะภูมิ
R = Responsibility คุณพจนา โกเมศมุนีบริรักษ์
I = Innovation คุณอัญชลิกา กลิ่นนิยม
R = Respect คุณสุธิดา พุ่มกุมาร
 
A = Altruism คุณศุณิชา ลิ้มกอปรไพบูลย์
J = Journey to excellence and sustainability คุณวีรวุฒิ โตใหญ่
ภาพประกอบ: 
1
2
3