งานมหกรรมคุณภาพ (Quality Fair) ประจำปี 2561

       ขอแสดงความยินดีแก่เภสัชกรภายในฝ่ายฯ ที่ได้รับรางวัลโครงการติดดาว ภายในงานมหกรรมคุณภาพ (Quality Fair) ประจำปี 2561 หัวข้อ “SMART Organization for Sustainability  : องค์กรอัจฉริยะเพื่อความความยั่งยืน” ในวันที่ 7 กันยายน 2561 ณ ห้องประชุมราชนัดดาสิรินธร และโถงอาคารศรีสวรินทร์ ชั้น 1

ภาพประกอบ: 
1