ขอขอบพระคุณ

ขอขอบพระคุณ
 
       ตามที่คุณทิพเกสร ศักดิ์ธนไพศาล และคุณกัญญา เผ่ากันทรากรได้ให้ความอนุเคราะห์บริจาคกระเป๋าผ้า จำนวนคนละ 500 ใบเพื่อไว้ใส่ยานั้น ฝ่ายเภสัชกรรม โรงพยาบาลศิริราช ได้รับความอนุเคราะห์เรียบร้อย และขอขอบพระคุณในความอนุเคราะห์ครั้งนี้เป็นอย่างยิ่ง
 
“ขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัย และสิ่งศักดิ์ทั้งหลาย ได้โปรดประทานพรให้ท่านและครอบครัวสุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์ และประสพแต่ความสุขสวัสดิ์พิพัฒน์มงคล สมบูรณ์พูนผลเทอญ”

ภาพประกอบ: 
ขอบพระคุณผู้บริจาคกระเป๋าผ้า