การอบรมบุคลากรในหัวข้อบริการไร้ข้อร้องเรียน

           ฝ่ายเภสัชกรรมได้จัดการอบรมในหัวข้อ " การบริการไร้ข้อร้องเรียน " ให้กับบุคลากรภายในฝ่ายเภสัชกรรม เพื่อให้มีการพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่องและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริการที่เป็นเลิศ  เพื่อนำความรู้และเทคนิคจาการอบรมมาปรับเปลี่ยนการทำงานให้บริการตามมาตรฐานโรงพยาบาลและเป็นที่ประทับใจสำหรับผู้รับบริการ  ซึ่งทางฝ่ายเภสัชกรรมได้จัดการอบรมขึ้นทั้งหมดจำนวน 3 รุ่นด้วยกัน
 
 

ภาพประกอบ: 
main