การบรรยายพิเศษ หัวข้อเรื่อง การเดินทางช่วยชีวิต life saving jouney

การบรรยายพิเศษ หัวข้อเรื่อง การเดินทางช่วยชีวิต life saving jouney โดยศาสตร์จารย์ ดร.กฤษณา ไกรสินธุ์  เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2558 เวลา 13.00 - 16.00 น. ณ ห้องประชุมราชปนัดดาสิริธร  อาคารศรีสวรินทิรา ชั้น G